မူလစာမ်က္ႏွာ

ျပဌာန္းၿပီးဥပေဒမ်ားရယူရန္


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္
ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာစနစ္တက် လြဲေျပာင္းေပးေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ လုပ္ငန္းမ်ား  အာင္ျမင္စြာ ဆာင္ရြက္ရး တို႔ကို ေနွာက္ယွက္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္း သည့္ဥပေဒ ၁/၂၀၁၃ Download
တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

/၂၀၁၃
Download
နိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ

/၂၀၁၃
Download
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႔ အက္ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္း သည့္ပေဒ
/၂၀၁၃

Download

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူ အက္ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
၁၀


၁၀/၂၀၁၃

Download
၁၁

၁၁/၂၀၁၃
Download
၁၂


၁၂/၂၀၁၃

Download
၁၃


၁၃/၂၀၁၃

Download
၁၄


၁၄/၂၀၁၃

Download
၁၅

၁၅/၂၀၁၃

Download
၁၆

၁၆/၂၀၁၃

Download
၁၇

၁၇/၂၀၁၃

Download
၁၈

၁၈/၂၀၁၃

Download

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္

၁/၂၀၁ Download


/၂၀၁

Download
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ
/၂၀၁

Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေ

/၂၀၁
Download
မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရဥပေဒ

/၂၀၁
Download
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

/၂၀၁
Download
၁၀ ျမလြတ္ျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ

၁၀/၂၀၁
Download
၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒ

၁၁/၂၀၁
Download
၁၂

၁၂/၂၀၁
Download
၁၃

၁၃/၂၀၁
Download
၁၄ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအကဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

၁၄/၂၀၁
Download
၁၅ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ

၁၅/၂၀၁
Download
၁၆ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

၁၆/၂၀၁
Download
၁၇ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ

၁၇/၂၀၁
Download
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

/၂၀၁
Download
ေျမသမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကိုရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
/၂၀၁
Download
၂၀ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို ႐ုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၂၀/၂၀၁
Download
၂၁ ႏိုင္ငံျခားရင္းနီးျမဳတ္နံမႈဥပေဒ
၂၁/၂၀၁
Download
(Myanmar)
(English)
၂၂

၂၂/၂၀၁
Download  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ
/၂၀၁
Download   သမၼတမွ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဆိုကာ သေဘာမတူ
 
 
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္

၁/၂၀၁ Download


/၂၀၁

Download


/၂၀၁

Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download
၁၀

၁၀/၂၀၁
Download
၁၁

၁၁/၂၀၁
Download
၁၂

၁၂/၂၀၁
Download
၁၃

၁၃/၂၀၁
Download
၁၄

၁၄/၂၀၁
Download
၁၅

၁၅/၂၀၁
Download
၁၆

၁၆/၂၀၁
Download
၁၇

၁၇/၂၀၁
Download


7 comments:

 1. နည္းဥပေဒကိုဘယ္ကရမလဲ

  ReplyDelete
 2. Link ေတြမခ်ိတ္ရေသးဘူးေရာ

  ReplyDelete
 3. နည္းဥပေဒေတြလည္းလိုခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. It will include (all) laws in Myanmar?

  ReplyDelete
 5. ဘယ္လို download ဆြဲရမလဲ သိရင္ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ ဥပေဒစာအုပ္ေတြကို

  ReplyDelete
 6. မူးစိတ္ဥပေဒနဲ႔ သီးျခားသက္သာခြင့္အက္ဥပေဒေတြမ်ား ရႏိုင္မလားရွင္

  ReplyDelete
 7. မူးစိတ္ဥပေဒနဲ႔ သီးျခားသက္သာခြင့္အက္ဥပေဒေတြမ်ား ရႏိုင္မလားရွင္

  ReplyDelete