မူလစာမ်က္ႏွာ

ျပဌာန္းၿပီးဥပေဒမ်ားရယူရန္


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္
ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာစနစ္တက် လြဲေျပာင္းေပးေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ လုပ္ငန္းမ်ား  အာင္ျမင္စြာ ဆာင္ရြက္ရး တို႔ကို ေနွာက္ယွက္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္း သည့္ဥပေဒ ၁/၂၀၁၃ Download
တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

/၂၀၁၃
Download
နိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ

/၂၀၁၃
Download
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္နွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႔ အက္ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္း သည့္ပေဒ
/၂၀၁၃

Download

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအုပ္ထိန္းသူ အက္ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
/၂၀၁၃

Download
၁၀


၁၀/၂၀၁၃

Download
၁၁

၁၁/၂၀၁၃
Download
၁၂


၁၂/၂၀၁၃

Download
၁၃


၁၃/၂၀၁၃

Download
၁၄


၁၄/၂၀၁၃

Download
၁၅

၁၅/၂၀၁၃

Download
၁၆

၁၆/၂၀၁၃

Download
၁၇

၁၇/၂၀၁၃

Download
၁၈

၁၈/၂၀၁၃

Download

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္

၁/၂၀၁ Download


/၂၀၁

Download
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ
/၂၀၁

Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေ

/၂၀၁
Download
မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရဥပေဒ

/၂၀၁
Download
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

/၂၀၁
Download
၁၀ ျမလြတ္ျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ

၁၀/၂၀၁
Download
၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒ

၁၁/၂၀၁
Download
၁၂

၁၂/၂၀၁
Download
၁၃

၁၃/၂၀၁
Download
၁၄ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအကဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

၁၄/၂၀၁
Download
၁၅ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ

၁၅/၂၀၁
Download
၁၆ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

၁၆/၂၀၁
Download
၁၇ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ

၁၇/၂၀၁
Download
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ

/၂၀၁
Download
ေျမသမ္း (သတၱဳတြင္းမ်ား) အက္ဥပေဒကိုရုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
/၂၀၁
Download
၂၀ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒကို ႐ုတ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၂၀/၂၀၁
Download
၂၁ ႏိုင္ငံျခားရင္းနီးျမဳတ္နံမႈဥပေဒ
၂၁/၂၀၁
Download
(Myanmar)
(English)
၂၂

၂၂/၂၀၁
Download  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ
/၂၀၁
Download   သမၼတမွ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဆိုကာ သေဘာမတူ
 
 
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား
စဥ္ ဥပေဒအမည္ ဥပေဒအမွတ္ မူရင္းဥပေဒ
ရယူရန္
မွတ္ခ်က္

၁/၂၀၁ Download


/၂၀၁

Download


/၂၀၁

Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download


/၂၀၁
Download
၁၀

၁၀/၂၀၁
Download
၁၁

၁၁/၂၀၁
Download
၁၂

၁၂/၂၀၁
Download
၁၃

၁၃/၂၀၁
Download
၁၄

၁၄/၂၀၁
Download
၁၅

၁၅/၂၀၁
Download
၁၆

၁၆/၂၀၁
Download
၁၇

၁၇/၂၀၁
Download


5 comments:

 1. နည္းဥပေဒကိုဘယ္ကရမလဲ

  ReplyDelete
 2. Link ေတြမခ်ိတ္ရေသးဘူးေရာ

  ReplyDelete
 3. နည္းဥပေဒေတြလည္းလိုခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. It will include (all) laws in Myanmar?

  ReplyDelete
 5. ဘယ္လို download ဆြဲရမလဲ သိရင္ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ ဥပေဒစာအုပ္ေတြကို

  ReplyDelete